Monday, December 20, 2010

khatte11 workshop

خط 11 (کارگاه تجربی شناخت تهران) در تاریخ 8 آذرماه 1389 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز با عنوان شهر هنر مردم و با هدف برانگیختن حساسیت دانشجویان نسبت به پیرامون خود در دو بخش اجرا گردد. در بخش اول گروه خط 11، با اجرا و فضا سازی در محیط دانشکده، از دانشجویان دعوت نمود که با نگاهی نو، فضای زندگی هر روزه خود را باز بنگرند و در بخش دوم به بحث درخصوص تهران و رابطه شهروند تهرانی و شهر تهران و طوفان ذهنی درخصوص مسائل تهران و لزوم نگاه نو به آن پرداخت

No comments:

Post a Comment