Sunday, October 3, 2010

اقدام 2


اقدام 2 : حضور در شهر برای کسب تجربیات بیشتر از فضاهای شهری و آشنایی با مردمان حاضر در آن فضا
مرداد ماه 1389

ههدف
سفر به شهر و ثبت آن چه جالب ، خاص و خاطره انگیز است .
ابزار بکارگیری در مشارکت
مشاهده و عکسبرداری از محدوده

فرآیند
به این ترتیب که گشتی در شهر را آغاز کردیم که با نگاهی فارغ از پیش فرض های نگاه کارشناسانه ، به کشف و شهود در شهر بپردازد، زندگی اجتماعی را که در فضایی جاری است، دریابد و افراد را بدون دسته بندی کردن و باتمام جزئیات خاص رفتاری مورد مشاهده قرار دهد . به این منظور در گروه های دو نفره به گشت در محدوده پرداختیم به این شکل که کل محدوده را به 5 بخش مجزا تقسیم کردیم و هر گروه به گشت در یک محدوده پرداخت. در اثناء این گشت به گفتگو با مردم نیز پرداختیم و کوشیدیم که از این گفتگوها، بازنمون ذهنی افراد را کشف کنیم. گروهای مختلف از ابزارهای مختلف و با آهنگ حرکت متفاوت به گشت پرداختند. نکته ای جالب از این گشتها آن بود که در شهر افرادی زندگی می کنند که بخش اعظم وقت خود را در شهر می گذرانند، این افراد که آنها را "خیابان نشین" می نامیم افرادی هستند که قسمتی از روح شهر را در می یابند که سایرین آن را احساس نمی کنند برای آنان شهر علاوه برآنکه محل کسب و کار است مانند خانه ای است که در آن وقت می گذرانند، تفریح می کنند، استراحت می کنند و بعضاً در آن می خوابند.
افرادی مانند رانندگان تاکسی های خطی، باربرها و ... در این گشت و گذار کوشیدیم تاذهنیت این افراد نسبت به شهر را نیز دریابیم و به تماشای شهر از نگاه آنان بپردازیم . بعضی از این گفتگوها در فیلم ضبط شد و بعضی دیگر که به مکانی خاص و حادثه ای خاص اشاره داشت، در نقشه ها و کروکی ها ثبت شد. افراد مسن از وقایع خاص در فضاهایی خاص سخن گفتند و ساکنان قدیمی محدوده از تاریخی صحبت می کردند که در هیچ جا ثبت نشده بود و به مکانی خاص مربوط بود.
اینگونه بود که برداشتی یعنی از محدوده انجام گرفت.
نتیجه
· شناخت مقبولیت فضاهای شهری محدوده
· شناخت فضاهایی که دارای حیات شهری بیشتری هستند .
· شناخت فعالیت های متنوعی و توجه به افراد حاضر در فعالیت ها ، شناخت گروه های خاص اجتماعی که بخش اعظم زندگی آن ها در فضاهای شهری می گذرد : مانند راننده تاکسی ها
· نوشتن سفرنامه ها توسط گروه های بازدید کننده

No comments:

Post a Comment