Monday, October 4, 2010

اقدام 3

اقدام 3: برگزاری جلسه برای انتقال تجربیات حضوردر شهر و پیدا کردن فضاهای متنوع با کاراکترهای متنوع
شهریور 1389
 هدف:
انتقال تجربیات شهر تمام افراد گروه به جمع و بحث در خصوص آن
ابزار بکارگیری در مشارکت:
گفتگو ، نمایش عکس و فیلم و ترسیم بر روی نقشه و تکمیل آن
فرآیند:

 حاصل گشت و گذار در شهر ، در این جلسه که با حضور کلیة افراد برگزار شد با همگان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و همچنین فضاهایی از شهر که قابلیت انجام فعالیت های جمعی در آن ها وجود داشت مورد شناسایی قرار گرفت. به این منظور که در بخش های بعدی کار بتوان از این فضاها برای انجام فعالیت هایی برای جذب افراد و ترغیب آن ها به شرکت در فرآیند خوانش بازنمون ذهنی افراد از شهر، استفاده کرد. هریک از افراد به معرفی بخشی که در آن گردش کرده بودند، پرداختند عکس های آن محدوده را به طور جمعی مشاهده کردیم و بخش هایی از فیلم را نیز دیدیم. هدف از اینکار آشنایی تمام گروه ها با روحیه حاکم بر منطقه بود.

نتیجه:

  •     معرفی فضاها با قابلیت انجام فعالیت های جمعی جهت یادآوری خاطره ها
  •    شرح احساس غالب در فضاها ی شهری
  •    معرفی گروههای متنوع اجتماعی
  •   کمک گروههای جستجو گربه یکدیگر در درک عمیق تر  از مرکز تارخی تهران

No comments:

Post a Comment