Friday, October 15, 2010

دستفروشان به عنوان دارندگان مشاغل کاذب هویت دهنده پیاده راه های شهری

دستفروشان به عنوان دارندگان مشاغل کاذب غریبه های درظاهر غیرمشروع اند
که تقریبا با فراغ بال با مشتریان هم سطح خویش در فضایی صمیمی تر در حال
داد و ستد اند. بین آنان و رهگذران عموما کم بضاعت بازار، قرادادی
نانوشته وجود دارد که هر یک دیگری را به عنوان طرف معامله به رسمیت می
شناسد و شاید از این روست که حمله گاه به گاه مسولین برای جمع کردن به
اصطلاح بساط این عده با دیده ترحم رهگذران و ای بسا همکاری آنان برای
پنهان کردن کالاهای آنان همراه باشد. انبوه جمعیت و شلوغی اجتناب ناپذیر
فضای بازار فرصتی است برای این سوداگران خرد که با مردمانی که گاه از روی
تفنن و گاه با احتساب نیازاقتصادی رو به بازار آورده اند، دمی را گذرانده
و طرف معامله باشند. خرده فروشان به خوبی می دانند خریداران کالا در فضای
بازار به نیت خرید کالای لوکس و پرداخت های بی حساب کتاب به فروشندگان به
این آوردگاه گام ننهاده اند. آنان خریدارانی هستند که به نیت کاهش هزینه
های زندگی و به قصد «ارزان خری»به بازار روی آورده اند و از همین روست که
دست فروشان فرصتی را می یابند که معامله ای منصفانه (گرچه غیر قانونی) را
با این مردم ممکن کنن
د.

No comments:

Post a Comment